Elevii au dreptul la o educaţie de calitate, într-un mediu care sprijină libertatea de expresie, trebuie să stea cel mult şapte ore pe zi la şcoală, să primească rezultatele evaluărilor scrise în maximum 15 zile lucrătoare şi fie informaţi despre notele consemnate în catalog, înaintea încheierii situaţiei şcolare. Elevii au acces în şcoală, în timpul programului, fără limitări din partea conducerii precum condiţionalitatea de a avea uniformă, potrivit noului Statut al elevului, supus dezbaterii publice.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul Statutului elevului, care reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional.

Potrivit proiect, drepturile elevilor au fost structurate în trei categorii: educaţionale, de asociere şi exprimare, drepturi şi modalităţi de recompensare. Documentul prevede, de asemenea, îndatoriri, interdicţii şi sancţiuni pentru încălcarea de către elevi, în incinta unităţii de învăţământ, a prevederilor prezentului statut sau a prevederilor explicite din actele normative în vigoare, în funcţie de gravitatea acestora.

Proiectul prevede că activităţile organizate în unitatea de învăţământ preuniversitar nu pot leza demnitatea sau personalitatea elevilor, iar conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ preuniversitar au obligaţia să respecte dreptul la imagine al elevilor.

Elevii au acces gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat, au dreptul la o educaţie de calitate în şcoală, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice.

În şcoală, elevul nu poate fi supus vreunei forme de discriminare din partea conducerii şi a personalului didactic sau nedidactic al unităţii de învăţământ. De asemenea, şcoala trebuie să se asigure că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de  rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, identitate de gen, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii  cu potenţial discriminatoriu.

Toţi elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi privat au dreptul să beneficieze de manuale şcolare gratuite şi de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an.

Proiectul mai prevede că elevii au dreptul să primească informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru, să primească rezultatele evaluărilor scrise în maximum 15 zile lucrătoare, să conteste rezultatele  evaluării lucrărilor scrise şi să fie informaţi despre notele consemnate în catalog, înaintea încheierii situaţiei şcolare.

În noul Statut este stipulat şi dreptul elevilor de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe de feedback anonime.

De asemenea, conform noului Statut, elevii au dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie, de a avea cel mult şapte ore de curs pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv, dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei.

Elevii au dreptul să participe, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.

De asemenea, elevii au dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile, iar elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova doi ani de studii într-un an şcolar.

Conducerea şcolii şi cadrele didactice nu pot confisca bunuri ale elevilor dacă acestea nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ.

Elevii au acces în şcoală, în timpul programului, fără limitări din partea conducerii precum condiţionalitatea de a avea uniformă.

Elevii care timp de cel puţin patru săptămâni nu pot participa la cursuri, din cauza unei dizabilităţi sau a unor boli cronice, au dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi de asistenţă medical.

Alte drepturi ale elevilor consemnate în noul Statut sunt: dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea; dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului didactic sau administrativ; dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica materialele. Este interzisă însă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.     

Elevii din ciclul liceal au dreptul la protest, în afara orelor de curs, activităţi care pot fi susţinute în unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu avizul Consiliului de Administraţie. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise oficiale ale organizatorilor sau ale părinţilor ori susţinătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor şi a bunurilor.

De asemenea, elevii au dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie.

“Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora”, potrivit proiectului Statutului elevului.

În categoria drepturilor sociale de care pot beneficia elevii intră: tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic; decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu; decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a opt călătorii dus-întors pe semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă; burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi ajutoare sociale şi financiare în diverse forme; subvenţie acordată de stat pentru suportarea costurilor aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio-economice dezavantajate - “bani de liceu”, respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul profesional - „bursa profesională”.

Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, trebuie să beneficieze de asistenţă socială constând în alocaţie zilnică de hrană, cazarmanent, rechizite şcolare, îmbrăcăminte şi încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor  Copilului.

În noul Statut se mai prevede că elevii au tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice şi pot beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară sau iarnă.

În vederea stabilirii burselor şcolare, consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor.

Noul Statut al elevului va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.