Primarul Adrian Dobre a început o adevărat luptă de intimidare a lui Donald Constantin, directorul SGU Ploieşti, în încercarea de a-l determina pe manager să demisioneze. Donald Constantin rezistă presiunilor şi a ales să răspundă public solicitărilor edilului. Prezentăm integral răspunsul SGU la una dintre adresele primite de la Primăria Ploieşti

"Subscrisa, SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI SRL (denumită în continuare ,,SC S.G.U. PLOIEŞTI SRL’’), cu sediul în localitatea Ploieşti, str. Văleni, nr. 32, judeţul Prahova, ca urmare a comunicării adreselor nr. 13059/05.07.2016 şi nr. 13252/06.07.2016 de către Primăria municipiului Ploieşti, vă aducem la cunoştinţă următoarele aspecte:

                       În primul rând, adresele nr. 13059/05.07.2016 şi nr. 13252/06.07.2016 au la bază aceeaşi solicitare de comunicare a bazei contractuale în care domnul Constantin Donald Nicolae îşi exercită mandatul de Director General al SC S.G.U. Ploieşti SRL.

                       În acest sens, prezentul răspuns are în vedere poziţia societăţii noastre cu privire la raportul juridic dintre Primăria municipiului Ploieşti şi SC S.G.U. PLOIEŞTI SRL, cu atât mai mult cu cât am observat faptul că aţi încercat să justificaţi obiectiv interesul în aflarea acestor informaţii prin indicarea cadrului legal în baza căruia aţi efectuat solicitarea.

                       SC S.G.U. PLOIEŞTI SRL este o societate cu răspundere limitată, cum este înscris şi în titulatură, având unic asociat Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Ploieşti, societate prestatoare a serviciilor de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti, dar şi alte activităţi descrise în actele adiţionale ale contractului de delegare a gestiunii de concesiune nr. 14782/25.08.2010 încheiat pe o perioadă de 49 ani. Aşadar, cadrul legal privind existenţa ca formă juridică a societăţii este Legea 31/1990.

                       Societatea este condusă de Adunarea Generală a Asociaţilor (formată din cinci membri numiţi prin Hotărâre a Consiliului Local Ploieşti), administrarea societăţii este coordonată de către Consiliul de Administraţie, iar conducerea societăţii este reprezentată de către Directorul General numit de Consiliul de Administraţie.

                       Activitatea societăţii se aprobă în şedinţele Consiliului de Administraţie prin respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.

                       Aşadar, din cele descrise mai sus, reiese foarte clar faptul că societatea este organizată şi îşi numeşte organele de conducere în mod legal, respectând prevederile Legii 31/1990.

                       Revenind la solicitarea instituţiei reprezentată de dumneavoastră de comunicare a contractului de mandat al directorului general şi actele adiţionale în ,,plic sigilat’’, precizăm următoarele:

Domnul Director General Constantin Donald Nicolae nu este desemnat de către Consiliul Local al Municipiului Ploieşti şi nici de Primăria Municipiului Ploieşti reprezentată de Primar. Directorul General este numit, aşa cum am precizat mai sus, de Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale SC SGU Ploieşti SRL. Contractul de mandat este încheiat având la baza Legea 31/1990, durata contractului şi atribuţiile acestuia fiind strict determinate în conţinutul actului şi în actele adiţionale încheiate. Este, aşadar, personal contractual şi nicidecum funcţionar public cu contract de muncă.

Constantin Donald Nicolae este angajat cu contract de muncă în cadrul unui serviciu public, nefiind acelaşi lucru cu salariat/angajat cu contract de muncă în aparatul propriu al Consiliului Local Ploieşti sau în cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti.

Subliniem acest lucru întrucât serviciile publice nu sunt incluse în aparatul propriu al Consiliilor Locale sau al Primăriilor, fiind făcută distincţia şi în cadrul Legii 69/1991 la art. 57 (ex. personalul din serviciile publice şi din aparatul propriu al Consiliului Local).

Denumirea  „ aparat propriu al consiliului local”, astfel cum prevede Legea 161/2003, este preluată din Legea 215/2001 - Legea Administraţiei Publice, motiv pentru care orice interpretare a acesteia trebuia făcută în spiritul Legii 215/2001.

Facem aceasta menţiune întrucât la data încheierii contractului de mandat al domnului Constantin Donald, Legea 215/2001 fusese modificată şi completată de Legea 286/2006, făcând referire la denumirea aparatului propriu de specialitate al consiliului local care ,,se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea aparat de specialitate al primarului.’’

Am făcut aceasta precizare întrucât în Legea 161/2003 este folosită terminologia din Legea 69/1991 – privind administraţia publică locală, art. 59 :   ,,Primarul, viceprimarul, secretarul comunei, oraşului sau municipiului, împreună cu aparatul propriu al consiliului local constituie primăria comunei, oraşului sau municipiului, instituţie publică cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire efectivă hotărârile consiliului local şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii locale în care funcţionează.’’

Plecând de la faptul că baza legală este prima lege a administraţiei publice locale atât pentru Legea 161/2003 cât şi pentru Legea 215/2001, facem referire asupra faptului că serviciile publice nu sunt incluse în aparatul propriu al consiliului local, respectiv aparatul de specialitate al primarului în niciuna din aceste legi, nici chiar în Legea 69/1991.

Legea 69/1991 făcea distincţie la art. 57 între cele două categorii de personal (din serviciile publice şi din aparatul propriu al consiliului local), astfel:

 (1)Condiţiile privind numirea, angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie, drepturile şi obligaţiile personalului din serviciile publice ale comunei şi ale oraşului, precum şi ale personalului din aparatul propriu al consiliului local, sunt stabilite prin lege şi regulamente.

(2)Funcţionarii din aparatul propriu al consiliului local se bucură de stabilitate în funcţie şi se supun prevederilor statutului funcţionarilor publici.

            Revenim la dispoziţiile art. 88 alin 1 lit.c din Legea 161/2003 şi precizăm faptul că personalul din serviciile publice (iată cum membrii AGA ai SC SGU Ploieşti SRL sunt numiţi prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, putem spune chiar în subordinea consiliilor locale), nu face parte din aparatul propriu al consiliului local, nefiind incidentă dispoziţia art. 61 alin. 5 din Legea 215/2001 invocată în cererea dumneavoastră nr. 13059/04.07.2016.

Serviciul public, din punct de vedere teoretic, este o structură cu personalitate juridică, se organizează în regim de gestiune directă, fiind finanţat integral din venituri proprii. De asemenea, instituţia are organigramă proprie, şi nu este parte integrantă din organigrama Primăriei. Sunt două instituţii diferite, nefiind subordonate în vreun fel.

SC SGU Ploieşti SRL  are personalitate distinctă, este finanţată din venituri proprii, având propria organigrama, fără vreo legătură cu Consiliul Local sau cu Primăria.

            Având în vedere cele menţionate mai sus, este evident faptul că modalitatea de încheiere a actului adiţional de prelungire a mandatului directorului general al acestei societăţi comerciale a fost unul legal, nefiind incidente dispoziţiile  descrise de Primăria municipiului Ploieşti în cele două adrese, întrucât Constantin Donald Nicolae este angajat în cadrul unui serviciu public şi nu în cadrul aparatului propriu al Consiliului Local sau al Primăriei municipiului Ploieşti.

 

                       În al doilea rând, prin adresa nr. 130/04.07.2016 a fost comunicată societăţii noastre dispoziţia nr. 24409/2016, emisă de Primarul municipiului Ploieşti, de angajare pe o perioadă determinată a domnului Ioniţă Dan pe post de inspector de specialitate în cadrul Compartimentului  Cabinet Primar, pe durata mandatului primarului pentru un program de 4 ore, începând cu data de 25.06.2016.

                       Atribuţiile acestuia sunt indicate în cadrul art. 2 din dispoziţia 24409/2016, respectiv de ,,control, monitorizare activitate SC SGU Ploieşti SRL şi coordonare împreună cu administratorul public a activităţii Direcţiei Gestiune Patrimoniu.’’

                       Faţă de cele expuse anterior, reiterăm cele menţionate în prima teză a răspunsului societăţii noastre în care am detaliat modalitatea de organizare şi de conducere a societăţii comerciale SGU Ploieşti SRL.

                       Domnul Ioniţă Dan nu este angajat al societăţii noastre şi nu are niciun contract de muncă încheiat cu această entitate juridică, ci este salariat pentru 4 ore/zi în cadrul Compartimentului Cabinet Primar al municipiului Ploieşti.

                       Nu are nicio atribuţie de control sau de monitorizare a activităţii acordată de Directorul General al SC SGU Ploieşti SRL, acesta din urmă fiind singura persoană care poate lua decizii în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de societatea pe care o conduce.

                       Nu există doi ,,directori’’ ai societăţii noastre, unul numit legal şi altul supraveghetor al activităţii din exterior, care îşi poate atribui el însuşi activităţi pe care le-ar putea întreprinde în baza numirii ca şi inspector în cadrul Compartimentului Cabinet Primar. Pe această cale, îl invităm pe domnul Ioniţă Dan să îşi respecte atribuţiile conferite doar de Primarul municipiului Ploieşti şi doar în limitele expuse la punctul anterior.

                       Facem aceste precizări întrucât domnul Ioniţă Dan trebuie să consilieze şi să prezinte informaţii referitoare la activitatea societăţii comerciale SGU Ploieşti SRL doar în măsura deţinerii acestora de la directorul general şi solicitându-le acestuia, fiindu-i prezentate în măsura respectării cadrului legal, şi nicidecum prin mijloace proprii şi de subrogare în drepturile directorului pe care dl. Ioniţă Dan nu le are.

                       Având în vedere aceste aspecte, vă solicităm să dispuneţi în consecinţă şi atragem atenţia cu privire la competenţele reale ale consilierului dumneavoastră."