Cererea de intrare în insolvenţă a clubului de fotbal Petrolul Ploieşti a fost admisă de judecătorii Tribunalului Prahova. Cu alte cuvinde, de astăzi, clubul de fotbal este oficial în insolvenţă, având desemnat un administrator judiciar. Următorul termen de judecată este pe 6 aprilie 2015.

Prezentăm integral soluţia instanţei

"Admite cererea debitoarei În temeiul art. 71 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare În temeiul art. 45 alin 1 lit d din Legea privind procedura insolvenţei, Desemnează administrator judiciar provizoriu pe VIA INSOLV SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu de 1500 lei. Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie, conform art.99,100 din lege. Fixează următoarele termene: 1)5.03.2015 termen pentru depunerea de către administratorul judiciar a primului raport, cel privind intrarea în procedura simplificată sau continuarea perioadei de observaţie prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014; 2) 25.03.2015 termen pentru depunerea raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor vinovate, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea, conform art. 97 alin.1 din lege ; 3) 10 zile de la primirea notificării ,termen limită de depunere de către creditori a opoziţiilor şi termen de soluţionare a opoziţiilor 10 zile după formularea acestora; 4)1.04.2015,termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei,cf art 100 lit b din Legea nr.85/2014 5)20.04.2015 termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor cf art 100 lit c din Legea nr.85/2014 6)15.05.2015. termen limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului creanţelor cf art 100 lit d din Legea nr.85/2014 7)25.04.2015 data şedinţei adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilite de administratorul judiciar care va convoca creditorii debitoarei cf art 100 lit e din Legea nr.85/2014 Obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev. la art. 67 alin.1, inclusiv actele prevăzute de art. 67 al.1 lit.h,i şi j din legea nr. 85/2014, in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii,conform art 74 din lege, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a depune un plan de reorganizare. Administratorul judiciar va dispune efectuarea notificărilor prev. de art. 99 din lege către toţi creditorii indicaţi de debitor în lista depusă conform art. 67 alin.1 din lege. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, conform art. 39 al.3 din lege Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta sentinţă tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia. Dispune,in baza art 71 alin 1 din Legea nr.85/2014, comunicarea prezentei încheieri administratorului judiciar. Fixează termen de judecata la data de 6.04.2015, şi pune în vedere administratorului judiciar să întocmească un raport lunar cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, conform art. 59 din lege. In baza art 67 alin 6 din Legea nr. 85/2014,dispune conexarea cererilor formulate de creditori,care devin declaratii de creanta Cu apel in termen de 7 de zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Prahova . Pronunţată în şedinţă publică, dată în Camera de consiliu , astăzi,6..02.2015."