Un constănţean, sfătuit de un avocat bun, a reuşit să evide plata a două amenzi, una pentru rovinietă, şi cealaltă pentru foliile aplicate pe geamurile maşinii. Ca întotdeauna, totul ţine de interpretarea legii!

 

Citiţi cu atenţie următorul text publicat de www.legal-land.ro

 

”În urma analizării actelor din dosar, instanţa reţine că, la data de 30.08.2015, petentul a fost sancţionat contravenţional de către intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa prin Postul de Poliţia Lumina, cu amendă în cuantum de 630,00 lei, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.147 pct.1 din Regulamentul de Aplicare a O.U.G 195/2002 şi sancţionate de art.101 alin.1 pct.18 din O.U.G 195/2002 rep. privind circulaţia pe drumurile publice.

Astfel, ca situaţie de fapt, în procesul verbal de contravenţie contestat s-a reţinut în sarcina petentului că, în ziua de 30.08.2015, orele 01:30, a condus autoturismul marca Nissan, cu numărul de înmatriculare X, pe DN22, fără a avea asupra sa omologarea pentru foliile aplicate pe geamurile portierelor stânga şi dreapta spate şi pe lunetă, precum şi rovinieta pentru circulaţia pe drumurile naţionale.

Potrivit procesului verbal de contravenţie contestat, încadrarea juridică a situaţiei de fapt reţinute este art.147 pct.1 din Regulamentul de Aplicare a O.U.G. nr.195/2002, text legal potrivit căruia: Conducătorul de autovehicul este obligat să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare.

Fapta este sancţionată potrivit art.101 alin.1 pct.18 din O.U.G 195/2002 rep. privind circulaţia pe drumurile publice: Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice ..nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin.2 (Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege).

Instanţa constată că nici dovada omologării foliilor aplicate pe geamurile portierelor şi pe lunetă, şi nici rovinieta nu sunt indicate expres în norma de incriminare – situaţie în care, contravenţia ar putea fi reţinută în sarcina petentului numai în ipoteza prevăzută de teza finală a normei. Textul făcând referire la celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare, urmează că obligaţia prezentării, de către conducătorul auto, în timpul controlului, a documentelor în discuţie, trebuie să fie expres reglementată de un text legal. În aprecierea instanţei, sintagma celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare, cuprinsă în art.147 pct.1 din Regulamentul de Aplicare a O.U.G. nr.195/2002, nu poate primi o interpretare extensivă căci, în acest caz, ar însemna că, cu ocazia controlului efectuat în trafic, agentul constatator ar avea dreptul să îi solicite conducătorului auto orice alte documente care nu au legătură cu obligaţiile privind autovehiculul cu care acesta circulă, respectiv cu cele ce decurg din calitatea de conducător auto.

Cu privire la omologarea foliilor aplicate pe geamurile portierelor stânga şi dreapta spate şi pe lunetă, instanţa constată că potrivit art.148 pct.11 din Regulamentul de Aplicare a O.U.G. nr.195/2002: Se interzice conducătorului de autovehicul sau de tramvai să aibă aplicate folii … pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompează vizibilitatea, atât din interior, cât şi din exterior, cu excepţia celor omologate şi certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă. De asemenea, art.102 alin.1 pct.35 din O.U.G 195/2002 rep. privind circulaţia pe drumurile publice dispune în sensul că aplicarea ….. foliilor pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale, cu excepţia celor omologate şi/sau certificate de către autoritatea competentă şi care sunt marcate corespunzător, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni. Prin urmare, în ipoteza în care nu s-ar face dovada omologării foliilor aplicate pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale, fapta se încadrează în art.102 alin.1 pct.35 din O.U.G 195/2002 rep. rap. la art.148 pct.11 din Regulamentul de Aplicare a O.U.G. nr.195/2002.

Însă, în speţa dedusă judecăţii, agentul constatator a reţinut că petentul nu avea asupra sa dovada omologării foliilor aplicate. Or, pentru a reţine că această neprezentare a dovezii omologării reprezintă element material al laturii obiective a contravenţiei reglementate de art.147 pct.1 din Regulamentul de Aplicare a O.U.G. nr.195/2002, se impunea ca un alt text legal să îl oblige pe petent să o deţină asupra şi să o prezinte agentului constatator cu ocazia efectuării controlului. Inexistenţa omologării foliilor aplicate parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale este reglementată ca şi contravenţie distinctă prin art.102 alin.1 pct.135 din OUG nr.195/2002. Agentul constatator nu a reţinut inexistenţa omologării şi, prin urmare, nu a încadrat fapta pe art.102 alin.1 pct.135 din OUG nr.195/2002. Acesta a reţinut însă neprezentarea dovezii omologării în timpul controlului. Or, nici OUG nr.195/2002 şi nici Regulamentul de Aplicare a O.U.G. nr.195/2002 nu instituie în sarcina conducătorului auto o astfel de obligaţie pentru a se reţine corespunzător neîndeplinirea acesteia şi, în consecinţă, încălcarea art.147 pct.1 teza finală din Regulamentul de Aplicare a O.U.G. nr.195/2002.

Raţionamentul anterior expus se aplică, din raţiuni de simetrie, şi dovezii rovinietei. Potrivit art.9 din O.G. nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România:
1. Constatarea contravenţiilor se face cu ajutorul mijloacelor tehnice, consemnându-se aceasta în procesul – verbal de constatare a contravenţiei.
2. Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 8 se face de către:
a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, prin intermediul terminalelor de interogare;
b) poliţia rutieră, prin intermediul terminalelor de interogare;
c) personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. care efectuează controlul: 1. (i)în punctele de trecere a frontierei de stat, prin intermediul terminalelor de interogare; 2. (ii)pe reţeaua de drumuri naţionale din România, prin intermediul sistemelor de camere video;
d)personalul poliţiei de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, prin intermediul terminalelor de interogare.
(3) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 se face de către personalul prevăzut la alin. 2.
(4) În cazul utilizatorilor români, dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil, în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, personalul care efectuează controlul conform alin. (2) lit. c) pct. (ii) aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
(6) În cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată prin intermediul terminalelor de interogare lipsa rovinietei valabile, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei după identificarea contravenientului utilizator român sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini, proces-verbal de constatare a contravenţiei care poate fi încheiat şi în lipsa contravenientului.
(9) Terminalele de interogare necesare constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) vor fi puse la dispoziţia agenţilor constatatori şi întreţinute, în mod gratuit, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

Agentul constatator din cadrul Poliţiei Rutiere va constata existenţa contravenţiei prevăzute de art.8 alin.1 din O.G. nr.15/2002 conform art.9 alin.2 pct.(b) din acelaşi act normativ, deci prin intermediul terminalelor de interogare.

Din art.8 şi art.9 din OG nr.15/2002 rezultă că nu se poate face confuzie între obligaţia de a avea (circula cu) rovinietă valabilă şi obligaţia de a avea dovada de plată a rovinietei. Or, nici O.G. nr.15/2002 şi nici o altă normă nu impune conducătorului auto să aibă asupra sa dovada achitării rovinietei.

În speţă, instanţa reţine că agentul constatator a reţinut fapta prevăzută de art.147 pct.1 din Regulamentul de Aplicare a O.U.G. nr.195/2002 pe motiv că petentul nu i-a prezentat rovinieta. Or, textele legale din O.G. nr.15/2002 referitoare la dovada achitării tarifului de utilizare, în cazul persoanei fizice, prin documentul care atestă plata integrală a tarifului, în original sau în copie legalizată, nu mai erau în vigoare la data constatării faptei. Pentru a se putea reţine contravenţia prevăzută de art.8 alin.1 din O.G. nr.15/2002, se impunea interogarea cerută de lege. În lipsa acesteia, agentul constatator a apreciat în mod eronat că neprezentarea rovinietei reprezintă fapta prevăzută de art.147 pct.1 din Regulamentul de Aplicare a O.U.G. nr.195/2002. În lipsa unui text expres de lege care să îl oblige pe conducătorul auto să prezinte rovinieta, neprezentarea acestui document în timpul controlului nu poate constitui contravenţia prevăzută de art.147 pct.1 teza finală din Regulamentul de Aplicare a O.U.G. nr.195/2002.

Având în vedere considerentele expuse, instanţa constată că fapta descrisă în actul sancţionator nu corespunde normei de incriminare, întrucât neprezentarea rovinietei şi a dovezii omologării foliilor aplicate pe geamurile portierelor şi pe lunetă, de către conducătorul auto, în timpul controlului, nu reprezintă elemente materiale ale laturii obiective a contravenţiei prevăzute de art.147 pct.1 teza finală din Regulamentul de Aplicare a O.U.G. nr.195/2002. Câtă vreme obligaţia prezentării acestora nu este expres prevăzută de lege în sarcina conducătorului auto, agentul constatator nu poate încadra neprezentarea acestora în art.147 pct.1 teza finală din Regulamentul de Aplicare a O.U.G. nr.195/2002.

Pentru toate considerentele de fapt şi de drept mai sus enunţate, instanţa urmează a admite plângerea formulată petentul IG, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa – Post Poliţie Lumina şi a dispune anularea procesului – Verbal de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiei.” (Judecătoria Constanţa, Sentinţa civilă nr. 2593 din 2 martie 2016, www.rolii.ro)