Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) informează potenţialii beneficiari cu privire la măsura de sprijin Investiţii în sectorul vinicol, aprobată prin Programul Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023 şi finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă.

 

Măsura de investiţii reprezintă sprijinul acordat prin intermediul programelor de investiţii pentru creşterea competitivităţii producătorilor de vinuri, a performanţei economice a întreprinderilor, precum şi pentru perfecţionarea tehnologiilor de vinificaţie prin care se obţin produse vinicole clasificate conform prevederilor anexei nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/ 2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/ 2016.

 

Operaţiunile din cadrul programului de investiţii pentru care se acordă sprijin financiar sunt:

a) construcţia/ achiziţia, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificaţiei, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, precum şi a sălilor de degustare;

b) renovarea, reabilitarea şi/ sau modernizarea clădirilor pentru recepţie, producţie, ambalare, depozitare, precum şi a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare şi a sălilor de degustare;

c) achiziţia, inclusiv prin leasing financiar, a instalaţiilor sau echipamentelor aferente recepţiei, producţiei, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calităţii, pentru imobilele cu destinaţia de prezentare şi vânzare, precum şi pentru sălile de degustare.

 

Contribuţia Uniunii Europene poate ajunge până la maximum 50% din costurile eligibile (fonduri FEGA), iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 50%. Această rată se acordă microîntreprinderilor, precum şi IMM - lor.

Pentru întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro şi care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii sau a microîntreprinderilor rata maximă a sprijinului este de 25%.

 

Modalităţi de acordare a sprijinului financiar

a) la finalizarea programului de investiţii, cu respectarea pct. 6 subpct. 6.4 din OMADR 1531/ 2018;

b) în tranşe, cu condiţia ca fiecare tranşă să reprezinte costuri de cel puţin 30% din valoarea totală a programului, să reprezinte acţiuni finalizate şi să nu fie constituită din imobilizări necorporale, conform pct. 6 subpct. 6.4 din OMADR 1531/ 2018;

c) în avans, în cuantum de maximum 80% din contribuţia din partea Uniunii Europene, conform pct. 6 subpct. 6.5 din OMADR 1531/ 2018.

Solicitanţi sunt întreprinderile vinicole, definite ca unităţi care desfăşoară activitate economică de producţie, prestări servicii sau de comerţ în sectorul vitivinicol, organizate ca:

- persoane juridice cu domiciliul fiscal în România;

- instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;

- persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale;

- asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/ sau organizaţii interprofesionale.

 

Solicitanţii care propun programe de investiţii, altele decât cele finanţate prin Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2014 – 2020, denumit în continuare P.N.D.R., îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

- exploatează plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., produc şi/ sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terţi şi comercializează produsele vinicole în nume propriu;

- achiziţionează struguri pentru vin, produc şi/ sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terţi şi comercializează produsele vinicole în nume propriu;

- comercializează produse vinicole achiziţionate de pe piaţa internă.

 

Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

1. nu au creat condiţii artificiale;

2. prezintă certificate fiscale prin care atestă lipsa datoriilor la bugetul de stat şi bugetele locale;

3. nu sunt în dificultate în sensul orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

 

Programele de investiţii pot conţine una sau mai multe dintre operaţiunile prevăzute la subpct. 2.1. din OMADR 1531/ 2018.

 

Acţiunile din cadrul operaţiunilor eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1 la OMADR 1531/ 2018.

 

Costurile efectuate de către solicitant pentru lucrari/ servicii/ bunuri care nu se regăsesc în Anexa nr. 1 la OMADR nr. 1531/2018 nu sunt eligibile.

 

Cheltuielile privind montajul instalaţiilor/ utilajelor/ echipamentelor aferente operaţiunilor aprobate sunt eligibile la plată.

 

Pentru aprobare, programele de investiţii se depun în sesiune continuă, până la data de 31 iulie 2023, la sediul Centrului Judeţean APIA Prahova, din Ploieşti, Bulevardul Independenţei, nr. 12, conform prevederilor OMADR nr. 1531/ 2018 şi a Ghidului Solicitantului, aflate în vigoare la data depunerii cererii de aprobare a programului de investiţii.

 

Pentru detalii suplimentare, puteţi consulta site-ul oficial al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură: www.apia.org.ro sau telefon APIA Prahova 0735877506.