Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova (APIA) vă face cunoscut că, în perioada 01 martie - 31 august 2019 inclusiv, se pot viza carnetele rentierilor agricoli pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2018, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/ 26.503/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI ,,Renta viageră agricolă’’ din Legea nr. 247/ 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

Documente necesare a fi prezentate în vederea obţinerii vizei anuale sunt:

-          carnetul de rentier agricol;

-          actul de identitate în original;

-          document coordonate bancare (opţional);

-          contract/ e de arendare existente la dosar;

-          contract/ e de vânzare – cumpărare, dacă este cazul.

Vizarea carnetului de rentier este posibilă numai cu îndeplinirea art. 7 din Legea nr. 247/ 2005 Titlul XI privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare (Contractele de arendare trebuie să îndeplinească condiţia de continuitate pentru întreg anul calendaristic 2018).

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, acesta trebuie să se prezinte personal sau prin împuternicit legal (cu procură notarială de reprezentare/ curatelă).

În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare:

            -           actul de identitate în original şi în copie;

            -           procura specială/ autentificată/ curatelă, în original şi în copie.

Solicitanţii prezintă la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, documentele menţionate mai sus, în original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanţilor.

Notă:

1. în cazul în care deţineţi documente care fac obiectul acordării rentei viagera agricole, prin care se modifică suprafeţele arendate, înstrăinate, dobândite în cursul anului 2018, este necesar să depuneţi o cerere de reanalizare a dosarului, precum şi prezentarea documentelor doveditoare, în original, care vor sta la baza calculării/ recalculării rentei viagere agricole pentru anul 2018.

2. în cazul în care aţi depus cerere de reanalizare a dosarului de rentă viageră agricolă, vizarea este posibilă numai după reanalizarea dosarului şi operarea datelor în sistemul electronic.

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) informează potenţialii beneficiari cu privire la MĂSURA 8 - INVESTIŢII ÎN DEZVOLTAREA ZONELOR ÎMPĂDURITE ŞI ÎN ÎMBUNĂTĂŢIREA VIABILITĂŢII PĂDURILOR: SCHEMA DE AJUTOR DE STAT - SPRIJIN PENTRU PRIMA ÎMPĂDURIRE ŞI CREAREA DE SUPRAFEŢE ÎMPĂDURITE.

Informaţii referitoare la sprijinul acordat

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă deţinătorilor de terenuri agricole, în baza unui angajament pentru o perioadă de 12 ani şi vizează crearea de:

●             Trupuri de pădure,

●             Perdele forestiere de protecţie

Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire şi compensarea pierderilor de venit agricol, după cum urmează:

●             Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire şi împrejmuire a plantaţiei, denumită Prima 1,

●             Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă, pentru acoperirea costurilor de întreţinere (maximum 6 ani) şi îngrijire a plantaţiei forestiere (maximum 2 ani), precum şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, pentru o perioada de 12 ani, denumită Prima 2.

Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat în baza prezentei scheme este de 7.000.000 euro, valorile costurilor standard acordate fiind prezentate în tabelul de mai jos, cu precizarea că valorile din paranteză sunt aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform legislaţiei naţionale aplicabile.

        

* Beneficiarii care sunt eligibili pentru orice componentă a Primei 2 trebuie să respecte normele privind eco-condiţionalitatea pe toate terenurile agricole aparţinând exploataţiei agricole şi pe toată perioada angajamentului.

** Numai beneficiarii deţinători de terenuri agricole, încadraţi în categoria fermierilor activi la momentul depunerii cererii de sprijin, pot beneficia de compensaţia pentru acoperirea pierderilor de venit agricol.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat care doresc împădurirea de terenuri proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile.

Suprafeţele terenurilor propuse spre împădurire trebuie să fie de cel puţin 1 ha pentru trupurile de pădure şi de cel puţin 0,5 ha pentru perdelele forestiere.

Terenurile din categoria pajiştilor naturale permanente (cu excepţia celor afectate, conform proiectului tehnic de împădurire, de fenomene de degradare a solului), precum şi terenurile agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agro-mediu şi climă (Măsura 10) şi agricultură ecologică (Măsura 11), nu sunt eligibile pentru sprijin.

Paşi de parcurs pentru accesarea schemei de ajutor de stat

1. Etape premergătoare depunerii cererii de sprijin:

●             Identificarea cu sprijinul APIA a suprafeţelor care urmează a fi împădurite,

●             Elaborarea proiectului tehnic de împădurire de către persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plăti la prima cerere de plată),

●             Obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru proiectul tehnic de împădurire.

2. Etape aferente depunerii cererii de sprijin, selectării beneficiarilor şi semnării angajamentelor:

●             Depunerea cererii de sprijin la centrele judeţene APIA,

●             Evaluarea cererii de sprijin de către experţii APIA,

●             Selecţia beneficiarilor în funcţie de punctajul acordat (în cazul în care valoarea proiectelor depuse depăşeşte alocarea financiară a sesiunii),

●             Semnarea angajamentelor de către beneficiarii selectaţi.

3. Etape aferente implementării angajamentului:

●         Demararea lucrărilor de împădurire (numai după semnarea angajamentului),

●         Depunerea anuală a cererilor de plată pentru solicitarea sprijinului,

●         Verificarea administrativă şi pe teren de către APIA/ Garda forestieră a lucrărilor efectuate şi a respectării condiţiilor prevăzute în angajament,

●         Plata către beneficiar  a sprijinului.

În sprijinul potenţialilor beneficiari, APIA a dezvoltat o aplicaţie electronică pentru depunerea online a cererii de sprijin. Aceasta poate fi accesată din pagina principală a site-ului APIA www.apia.org.ro şi este însoţită de instrucţiuni de utilizare.

Sesiunea 3 de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat se desfăşoară în perioada 11 decembrie 2018 – 28 iunie 2019, alocarea financiară fiind de 115.995.314 euro.

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) informează potenţialii beneficiari cu privire la MĂSURA 15 - SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ŞI CONSERVAREA PĂDURILOR: SCHEMA DE AJUTOR DE STAT - SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ŞI CONSERVAREA PĂDURILOR.

Informaţii referitoare la sprijinul acordat

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (ha), proprietarilor (inclusiv Unităţilor Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul forestier naţional, în baza unui angajament pentru o perioadă de 5 ani şi vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat:

● Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte, pentru care beneficiarul primeşte 38 euro/ an/ ha pentru întreaga suprafaţă inclusă în angajament,

● Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primeşte 137 euro/ an/ ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1)

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%.

Pentru suprafeţele mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăţilor va fi ajustat.

Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100 ha. Proprietarii de terenuri forestiere care deţin suprafeţe mai mici şi/ sau care nu îndeplinesc condiţiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat.

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat beneficiarii, printre altele, trebuie:

să deţină amenajament silvic în vigoare pe toată suprafaţa din angajament,

►  să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru întreaga suprafaţă din angajament şi pe toată perioada de angajament,

►  să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafaţa de teren forestier deţinută aceştia într-o unitate de producţie şi/sau protecţie (conform amenajamentului silvic),

►  să delimiteze o zonă de linişte compactă de cel puţin 20% din totalul suprafeţei pentru care se încheie un angajament în cadrul căreia nu va efectua tăieri de masă lemnoasă pe întreaga perioadă a angajamentului, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Ghidul solicitantului. (Pe suprafaţa din afara zonei de linişte, beneficiarul are dreptul să efectueze tăieri de masă lemnoasă numai într-un singur an din cei cinci de angajament, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Ghidul solicitantului),

►  să contracteze sau să efectueze lucrări de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operaţiile de adunat, scos şi apropiat, până la platforma primară, pe suprafaţa parcursă cu rărituri care face obiectul angajamentului pentru pachetul 2.

►să respecte normele privind ecocondiţionalitatea pe toate terenurile agricole aparţinând exploataţiei agricole şi pe toată perioada angajamentului, în cazul în care deţin şi suprafeţe agricole.

Pădurile încadrate în tipul I funcţional (TI – conform prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat, iar terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi trebuie să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafaţa angajată.

 

Paşi de parcurs pentru accesarea schemei de ajutor de stat

1.      Etape premergătoare depunerii cererii de sprijin:

Ø  Elaborarea dosarului tehnic

Ø  Obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru dosarul tehnic.

2.   Etape aferente depunerii cererii de sprijin şi selectării beneficiarilor:

Ø  Depunerea cererii de sprijin la centrele judeţene APIA,

Ø  Evaluarea cererii de sprijin de către experţii APIA,

Ø  Selecţia beneficiarilor în funcţie de punctajul acordat (în cazul în care valoarea cererilor de sprijin depuse  depăşeşte alocarea financiară a sesiunii)

3.   Etape aferente implementării angajamentului:

Ø  Depunerea anuală a cererilor de plată,

Ø  Verificarea administrativă şi pe teren de către APIA/ Garda forestieră a lucrărilor efectuate şi a respectării condiţiilor prevăzute în angajament,

Ø  Plata către beneficiar.

Sesiunea 2 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se va desfăşura în perioada de depunere a cererilor unice de plată (termen estimat: 1 martie – 15 mai 2018), alocarea financiară fiind de cca. 68.498.437 euro. Pentru această sesiune, cererea de sprijin reprezintă şi cerere de plată pentru anul 1 (1 ianuarie– 31 decembrie 2019).

Pentru detalii suplimentare, puteţi consulta site-ul oficial al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură: www.apia.org.ro sau telefon APIA Prahova 0244.514.518.