Calendarul Admiterii la liceu 2021, stabilit prin ordin de ministru din august anul trecut, a fost modificat la finalul lunii trecute. Repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a pe locurile de la liceu are loc pe 24 iulie, în loc de 16 iulie, cum era în ordinul iniţial. Completarea fişelor de înscriere are loc în perioada 16-22 iulie, faţă de 8-14 iulie, cum era în calendarul Admiterii. Aceste modificări sunt prevăzute în Ordinul nr. 3.721/23.04.2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022.

Una dintre cele mai importante modificări este introducerea planificării pentru depunerea fizică a dosarelor. Această planificare ar trebui să se facă în prima zi a etapei de depunere a dosarelor, adică pe 25 iulie, pentru etapa I, de exemplu.

 

“Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învăţământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-şi exprime intenţia de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă”, prevede ordinul citat.

 

Noile reguli arată că “depunerea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate”, iar “în cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, cartea de identitate şi certificatul de naştere se depun în copie”. “Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin poştă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situaţia înscrierii”, se precizează în noile norme.

 

Cine depune dosarul online trebuie să meargă, totuşi, la şcoală cu documentele în original până pe 24 septembrie.

 

“În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, candidaţii/ părinţii/reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învăţământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor”, se arată în ordiunul de ministru.

 

Noul calendar al Admiterii la liceu 2021 este următorul:

10 mai 2021 – Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

 

10 mai 2021 – Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică. Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare. Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIIIa, în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi

 

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere; postarea broşurii pe site-urile inspectoratelor şcolare. În broşură se va regăsi şi menţiunea că, pentru acţiunile care presupun prezenţa la unitatea de învăţământ a candidaţilor /părinţilor este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unităţii de învăţământ cu privire la intenţia de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învăţământ.

 

10 – 14 mai 2021 – Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere. Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru.

 

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial şi pe site-ul acestora a graficului şedinţelor/acţiunilor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, precum şi a Metodologiei şi a Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi a unei adrese de e-mail şi a unui număr de telefon, dedicate admiterii 2022, precum şi o adresă de e-mail şi un număr de telefon dedicate admiterii

 

21 mai 2021 – Transmiterea la Ministerul Educaţiei a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

 

17 mai – 11 iunie 2021 – Şedinţe/acţiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea

procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de învăţământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferinţă on-line etc.)

 

16 iunie 2021 – Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată

 

17 iunie 2021 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată

 

13 iulie 2021 – Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice

 

Depunerea/Transmiterea declaraţiilor de către părinţii sau reprezentanţii legali ai candidaţilor care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, la secretariatele unităţilor de învăţământ de provenienţă.

 

Notă: După finalizarea etapei speciale a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în data de 12 iulie 2021, Comisia naţională de admitere retransmite către comisiile judeţene baza de date cu mediile de admitere şi ierarhia judeţeană prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice.

 

Depunerea/Transmiterea declaraţiilor de către părinţii sau reprezentanţii legali ai candidaţilor care au susţinut Evaluarea Naţională în etapa specială şi care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, la secretariatele unităţilor de învăţământ de provenienţă, se face în data de 12 iulie 2021

 

14 iulie 2021 – Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicaţia informatică centralizată.

 

15 iulie 2021 Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a.

 

Probele de aptitudini

07 – 14 iunie 2021 – Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învăţământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare şi şi eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere, însoţite de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere

 

15 – 18 iunie 2021 Desfăşurarea/ Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor

din Anexa nr. 3

Notă: Pentru admiterea în colegiile militare naţionale, perioada în care se susţine proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică este stabilită conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naţionale

 

18 iunie 2021 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Transmiterea, în format electronic şi în scris, către Comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată

 

22 iunie 2021 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizată

 

Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţia informatică centralizată

 

13 iulie 2021 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

 

14 iulie 2021 – Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată

 

Transmiterea de la liceele vocaţionale a informaţiilor cu privire la candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere.

 

Candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, precum şi candidaţilor care au fost admişi, dar care au declarat, în scris, că renunţă la locul obţinut, li se poate elibera, de către unitatea de învăţământ gimnazial, fişa de înscriere, pentru completarea opţiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată

 

Notă: Nu se eliberează fişă de înscriere pentru completarea opţiunilor candidaţilor care au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, cu excepţia candidaţilor admişi care au declarat, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată.

 

Transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

 

Prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022

 

16 – 22 iulie 2021 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic.

 

Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!

 

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere

 

NOTĂ: Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă candidaţilor cu CES, precum şi cei care au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, care doresc să participe la prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022, completează opţiunile în perioada 20 – 22 iulie 2021

 

16 – 22 iulie 2021 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică

centralizată) a datelor din fişele de înscriere

16 – 22 iulie 2021 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată

 

22 iulie 2021 – Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată. Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

 

22 iulie 2021 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată

 

23 iulie 2021 – Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidaţi aflaţi în baza de date pentru admiterea computerizată şi care au fost deja admişi la liceele la care se susţin probe de aptitudini etc., de către Comisia naţională de admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti; transmiterea modificărilor la comisia naţională

 

23 iulie 2021 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică centralizată

 

24 iulie 2021 – Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021 – 2022

 

24 iulie 2021 – Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

 

25 – 28 iulie 2021 Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

 

29 iulie 2021 Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei

locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această

etapă de admitere până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022

 

A doua etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani

 

29 iulie 2021 – Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaţilor rromi, precum şi a celor destinate candidaţilor cu CES, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă În a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii

din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021, candidaţii rromi şi candidaţii cu CES îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale

 

29 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi şi a candidaţilor pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă

 

30 iulie 2021 – Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 

2 august 2021 – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

 

29 iulie – 5 august 2021 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi de către candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat

 

Notă: Completarea opţiunilor în fişe se realizează la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic

 

29 iulie – 4 august 2021 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate pentru candidaţii cu CES în unităţile de învăţământ de masă şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ

 

Notă: Completarea opţiunilor în fişe se realizează la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic.

 

 

 

 

Sursa: www.edupedu.ro