Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) propune aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare din administraţie.

Drepturile salariale şi de natură salarială ce au la bază desfăşurarea de activităţi profesionale în orice ale condiţii decât cele prezumate a ocroti sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a angajaţilor se acordă cu titlu de compensare materială a riscurilor la care persoanele vizate se supun prin desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii.

Având în vedere că scopul Legii nr. 284/2010 este acela de a reuni într-o singură reglementare salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar precum şi „realizarea ierarhiei salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariile funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu”, în baza unei evaluări a posturilor, în proiect se realizează diferenţierea sporurilor pe criteriul „condiţii de muncă”.

Astfel, soluţiile juridice propuse au în vedere cinci tipuri de condiţii speciale de muncă:

1) condiţii de muncă periculoase – totalitatea situaţiilor în care angajatul îşi desfăşoară activitatea în mediul de muncă, unde există factori cu grad de pericol ridicat, ce pot afecta sănătatea şi integritatea fizică şi psihică;

2) condiţii de muncă vătămătoare – totalitatea situaţiilor în care angajatul îşi desfăşoară activitatea în mediul de muncă, unde funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă sau staţii de bruiaj.

3) condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare – totalitatea situaţiilor în care angajatul îşi desfăşoară activitatea în localităţi amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate.

4) condiţii deosebit de periculoase – totalitatea situaţiilor în care personalul din instituţiile publice sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, corespunzător activităţii efective desfăşurate în condiţii de TBC, bruceloză, gripă aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febră aftoasă, leucoze şi alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii şi medicină legală, precum şi corespunzător activităţii specifice din laboratoarele sanitare şi pentru siguranţa alimentelor;

5) condiţii grele de muncă - totalitatea situaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea personalul prevăzut în anexa nr. I, cap. II lit. f)- k) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

Mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, a fost stabilită astfel:

sporul pentru condiţii de muncă vătămătoare - în cuantum de 10% din salariul de bază,

sporul pentru condiţii de muncă periculoase - în cuantum de 15% din salariul de bază,

sporul pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase - în cuantum de 50% din salariul de bază,

spor pentru condiţii grele de muncă - în cuantum de 75% din salariul de bază,

sporul pentru condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare - în cuantum de 20% din salariul de bază.

La stabilirea sporurilor, s-au avut în vedere sporurile aplicabile în prezent, pentru a nu afecta echilibrele bugetare.

Autorităţile şi instituţiile publice trebuie să acorde sporurile prevăzute în proiect fără ca suma totală a sporurilor, compensaţiilor, primelor si indemnizaţiilor individuale să depăşească 30% din salariul de bază, salariul funcţiei de baza sau indemnizaţia lunară de încadrare.

Digi 24