Asigurătorii care încheie poliţe RCA au obligaţia să practice aceeaşi primă de asigurare indiferent de canalul de distribuţie utilizat, al cărei cuantum va acoperi toate obligaţiile ce decurg din încheierea contractului, iar eventualele pierderi nu vor fi acoperite din alte forme de asigurare, scrie Mediafax. „Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat un set de măsuri prudenţiale cu impact direct asupra predictibilităţii tarifelor RCA şi a protecţiei consumatorilor. Setul de măsuri se referă la îmbunătăţirea procedurii de soluţionare a petiţiilor din sectorul asigurări şi ajustarea, în scop prudenţial, a cerinţelor minime referitoare la calitatea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor“, a declarat prim-vicepreşedintele ASF, Cornel Coca-Constantinescu.

În privinţa proiectului de normă privind RCA, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2015, modificările au impact asupra activităţii de subscriere a poliţelor RCA şi asupra activităţii de constatare şi lichidare a daunelor.

Reprezentantul ASF a spus că, pentru o mai bună transparenţă a procesului de vânzare a poliţelor către asiguraţi, au fost stabilite în sarcina asigurătorilor obligaţii privind modul de ofertare a poliţelor RCA, indiferent de canalul de distribuţie (direct sau prin intermediar).

Astfel, asigurătorii autorizaţi să încheie poliţe RCA/intermediarii în asigurări nu pot oferta, promova şi comercializa contracte RCA la alte prime de asigurare decât cele rezultate din aplicarea tarifelor de primă notificate ASF.

„De asemenea, asigurătorii RCA au obligaţia de a practica aceeaşi primă de asigurare indiferent de canalul de distribuţie utilizat. În plus, este interzisă asigurătorilor RCA/intemediarilor în asigurări acordarea oricăror avantaje colaterale asiguraţilor la încheierea unei poliţe de asigurare RCA“, a spus Coca-Constantinescu.

O altă prevedere a normei spune că oferta asigurătorului trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de minimum 3 zile şi să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii: prima de asigurare, comisionul de intermediere sau cheltuiala medie de achiziţie directă şi data până la care oferta este valabilă.

Oferta RCA trebuie să conţină criteriile specifice clientului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv răspunsurile oferite de către potenţialul asigurat (spre exemplu: vârstă, domiciliu, marcă vehicul etc.).

„Asigurătorilor li se va interzice să modifice tarifele de primă mai devreme de 12 luni de la ultima modificare, notificată către ASF“, a spus prim-vicepreşedintele ASF.

Varianta iniţială a proiectului de normă RCA, publicată la finele lunii iulie, prevedea că nivelul maxim al comisionului acordat de asigurători pentru contractarea asigurării RCA să nu depăşească 10% din valoarea primelor de asigurare încasate.

În prezent, potrivit datelor ASF, comisionul mediu la RCA este de 18%.

Varianta iniţială a proiectului de normă spunea că asigurătorii RCA vor avea obligaţia să prevadă în orice contract de intermediere obligaţia intermediarului de a încasa prima de asigurare aferentă poliţelor RCA integral în contul asigurătorului, sau în cazul plăţilor în numerar, de a vira prima de asigurare încasată integral în contul asigurătorului, cel târziu în ziua următoare datei încasării.

De asemenea, ASF a definit clar noţiunile de „petent“, „împuternicit legal“ şi „petiţie“, pentru a stabili persoanele îndreptăţite să depună petiţii referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare.

„Modificarea este de natură prudenţială, iar asigurătorii trebuie să se conformeze noilor cerinţe începând cu al patrulea trimestru al exerciţiului financiar 2014“, a afirmat reprezentantul instituţiei.

Printre modificările normei se numără eliminarea anumitor tipuri de active admise (spre exemplu terenuri agricole şi extravilane) şi ajustarea/introducerea unor limite de reprezentare a rezervelor tehnice pentru trei tipuri de active.

„De asemenea, se va reduce de la 40% la 20% ponderea admisă a terenurilor şi construcţiilor în acoperirea rezervelor tehnice brute ale asigurătorilor. În plus, 90% din rezervele tehnice brute vor reprezenta depozite şi disponibilităţi la instituţii de credit, dar nu mai mult de 20% din rezerve într-o singură instituţie de credit“, a spus reprezentantul ASF.