Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, sesiunea 2019.

A. Învăţământ superior – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă:

 

Domeniul de licenţă

- Programul de studii univ. de licenţă

- Specializarea

Durata studiilor

Număr locuri propuse

Total

Număr locuri – beneficiar

Dintre care:

Romi

Maghiari

Alte minorităţi

Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Pompieri

Ingineria instalaţiilor

- Instalaţii pentru construcţii

- Pompieri

4 ani

-34 – IGSU

-10 – palestinieni

-5  – R. Moldova

-1 – SIE

1

-

-

50

Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Drept

- drept

4 ani

-2 – IGSU

-

-

-

2

 

B. Învăţământ postliceal pentru formarea subofiţerilor/maiştrilor militari pompieri – învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 1 an; sesiunea de admitere ianuarie 2020:

Unitatea de învăţământ

- Specializarea

- Calificarea

Număr de locuri

Număr locuri

Număr locuri – beneficiar

Dintre care:

Romi

Minorităţi

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldeşti

Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă

300

-262 – IGSU

-5 – IGAv

-4 – IGPR

-1 – CG

-1 – DGL

-2 – SIE

2

-

Maistru militar auto

-11 – IGPR

-4 – IGI

-1 – DGL

-4 – IGJR

-5 – SIE

-

-

 

C. Instituţii de învăţământ superior (ofiţeri) care şcolarizează personal pentru M.A.I. – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă:

Nr.

crt.

 

Instituţia de învăţământ

 

Domeniul de licenţă

Durata studiilor

Programul de studii universitare de licenţă/ domeniul/ arma/ specialitatea militară/ nr. locuri

Nr. total locuri

1.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Facultatea de Comandă şi Stat Major

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

3 ani

Logistică

6

2.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”

Facultatea de Management Militar

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

3 ani

Artilerie şi rachete – 1,

Geniu – 2,

Apărare CBRN – 2,

Auto – 2

 

17

Inginerie şi management

4 ani

Comunicaţii şi informatică – 3

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative

Contabilitate

3 ani

Finanţe-contabilitate - 2

Ştiinţe administrative

Logistică – 5

3.

Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”

 

 

Facultatea de Comunicaţii şi Sisteme Electronice pentru Apărare şi Securitate

 

Inginerie electronica, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

 

4 ani

 

 

 

 

 

 

4 ani

Echipamente şi sisteme electronice militare -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Comunicaţii pentru apărare şi securitate - 2

Echipamente şi sisteme electronice militare, electronica – radioelectronică de aviaţie - 1

Facultatea de Sisteme

Informatice şi Securitate Cibernetică

 

 

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională - 3

 

 

Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu şi Mecatronică

Inginerie civilă

Construcţii şi fortificaţii - 2

Inginerie geodezică

Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice – 1

Inginerie genistică

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare - 4

 

Inginerie de armament, rachete şi muniţii

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului - 1

Materiale energetice şi apărare CBRN – 7

 

  Facultatea de Aeronave şi

 Autovehicule Militare

 Inginerie aerospaţială

Echipamente şi instalaţii de

aviaţie – 1

 Ingineria autovehiculelor

Blindate, autovehicule şi

 tractoare – 1

Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule -12

4.

 Institutul Medico-Militar

Sănătate

6 ani

 

Medicină generală

(10 - Bucureşti,   6 – Tg. Mureş)

16

 

5.

 

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”

 Facultatea de Management

 Aeronautic

 

 

Aviaţie piloţi - 10 IGAv

 

 Facultatea de Sisteme de Securitate

 Aeriană

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

3 ani

Controlor trafic aerian – 5 IGAv

16

 

 

Radiolocaţie - 1 IGPF

 

 

6.

 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Facultatea de Inginerie Marină

 

 

 Navigaţie, hidrografie şi 

 echipamente navale - 4

 

 Inginerie marină şi navigaţie

4 ani

 Electromecanică navală – 5

10

 

Inginerie electrică

 

 Electromecanică - 1

 

 

7.

 

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

Facultatea de Informaţii

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

    3 ani

 Psihologie-informaţii - 27

28

Facultatea de Studii de Intelligence

 

 Studii de securitate şi informaţii - 1

 

 

D. Învăţământ postliceal pentru formarea subofiţerilor/maiştrilor militari  – învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 2 ani

Unitatea de învăţământ

- Specializarea

- Calificarea

Număr de locuri

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ”Basarab I”

Tehnică de comunicaţii – 8,

Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică – 8,

Operare şi mentenanţă echipamente informatice – 10,

Administrare securitate sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică – 10,

Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii - 10

46*

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia”

Aviaţie: Aeronave şi motoare de aviaţie – 10, Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de lansare – 1,

Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie – 5, Radioelectronică de bord de aviaţie – 2,

Radiolocaţie: Radiolocaţie – 3

21

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Navale ”Amiral Ion Murgescu”

Marină: Artilerie navală şi antiaeriană – 2,

Timonier şi tehnică de navigaţie navală - 17,

Comunicaţii navale şi observare semnalizare – 14,

Motoare şi maşini navale – 18,

Motoare şi instalaţii electrice navale - 11

62

 

 

Locurile scoase la concursurile de admitere de către instituţiile de învăţământ sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

 

Cererile-tip de înscriere prevăzute în anexele 1 şi 2, se depun de către candidaţi la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, strada Rudului, nr. 96, judeţul Prahova, astfel:

- până la data de 24 mai 2019 – pentru Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” şi pentru instituţiile de învăţământ superior şi şcoli postliceale ale MApN care pregătesc personal pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Afacerilor Interne;

- din data de 27.05.2019 până la data de 15 noiembrie 2019 – pentru sesiunea de admitere planificată în luna ianuarie 2020 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Cererile de înscriere, precum şi depunerea documentelor pentru constituirea dosarelor de recrutare, se depun zilnic la structura de resurse umane a inspectoratului, în intervalul orar 09:00 – 14:00.

 

II. Criteriile specifice de recrutare:

- să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

- să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

- să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; criteriul nu se aplică pentru candidaţii pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

- să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Pentru admiterea în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod suplimentar, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:

- completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă, luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;

- depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, documentele necesare solicitate.

            III. Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratului două dosare plic şi următoarele documente:

a)      cererea de înscriere;

b)      diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare, sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2019;

c)      foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);

d)     copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar (însoţite de documentele originale pentru confruntare);

e)      copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;

f)       copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă (însoţite de documentele originale pentru confruntare);

g)      curriculum vitae (format Europass) ;

h)      autobiografia (olograf);

i)        tabelul nominal cu rudele candidatului;

j)        extras de pe cazierul judiciar (se solicită de către structura cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului). Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat;

k)      3 fotografii color 3x4 cm şi 1 fotografie color 9x12 cm. Fotografiile vor avea înscris pe verso cu majuscule următoarele date: NUMELE, prenumele tatălui, PRENUMELE CANDIDATULUI şi codul numeric personal;

l)        fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

m)    declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare.

 

Concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Ø Înscrierea la concurs se realizează în zilele de 22 şi 23 iulie 2019.

Ø Probele eliminatorii se organizează în perioada 26.07 – 03.08.2019 conform planificării stabilite prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2019.

Ø Probele de verificare a cunoştinţelor se susţin în perioada 06-08.08.2019 conform graficului publicat de instituţia de învăţământ.

 

Concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti

 

Înscrierea la concurs, probele eliminatorii, proba de verificare a cunoştinţelor se organizează şi se desfăşoară în perioada 10 - 23 ianuarie 2020, conform graficului publicat de instituţia de învăţământ. Proba de verificare a cunoştinţelor constă într-un  test grilă la disciplina matematică.

 

 Concursul de admitere  la  instituţiile de   învăţământ   ale     MApN     care şcolarizează personal pentru MAI

 

Probele eliminatorii se organizează în perioada 10 - 14 iulie 2019, ora 07:00 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” potrivit graficului/calendarului ce va fi postat în timp util pe site-ul MAI la secţiunea carieră/instituţii de învăţământ şi la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, Bucureşti.

Înscrierea la concurs şi Probele de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară la sediile instituţiilor de învăţământ, ulterior promovării probelor eliminatorii. Planificările, ponderile notelor în mediile de admitere, precum şi alte informaţii sunt postate pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

 

Alte informaţii suplimentare cu privire la organizarea recrutării şi depunerea documentelor se mai pot obţine şi în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, tel. 0244/595366, 0244/595367.